Bài viết

Định giá bất động sản theo thị trường

5 phương pháp thông thường trong định giá bất động sản
  • Phương pháp định giá Bất động sản
  • Phương pháp thu nhập (còn gọi là phương pháp đầu tư hoặc phương pháp vốn hóa)
  • Phương pháp chi phí ( phương pháp giá thành)
  • Phương pháp lợi nhuận ( hay phương pháp hạch toán)
  • Phương pháp thặng dư (hay phương pháp phân tích kinh doanh / phát triển giả định)

Bài viết cùng chủ đề

    X
    Hỗ trợ - CSKH